รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบ online submission เท่านั้น

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Guidelines for Author)

New 3d gif animationรูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ (Original manuscript preparation)

New 3d gif animation Temaple ร่างนิพนธ์ต้นฉบับ MS Word    Pdf

New 3d gif animationแบบชี้แจงการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ MS Word    Pdf

New 3d gif animation หากผู้นิพนธ์ท่านใดต้องการใช้บทความเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ขอให้เขียนข้อความในระบบ แจ้งบรรณาธิการให้ชัดเจน ทางกองบรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.อ.

 

New 3d gif animation ประกาศ ผู้เสนอนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL ต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) พร้อม suppl. files: ข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ หากเป็นบทความวิจัยที่ทำในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ต้องระบุเลข EC ในบทความ และส่งเอกสารรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ (กรณีวิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาและการขอตำแหน่งวิชาการ) หรือใบรับรองการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มาเป็น suppl. file ด้วย การลงนามในแบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ต้องลงนามผู้วิจัยทุกคน หากรายละเอียดไม่ครบ กองบรรณาธิการจะปฏิเสธการเสนอขอตีพิมพ์ทุกกรณี และส่ง email ไปยังผู้นิพนธ์ประสานงานให้ทราบ (กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์ไม่ทราบด้วยสาเหตุใด แต่งานวิจัยของท่านย้ายออกจากระบบของการนำเสนอตีพิมพ์ แสดงว่า ร่างนิพนธ์ต้นฉบับของผู้นิพนธ์ได้ถูกปฏิเสธการเสนอขอตีพิมพ์แล้ว) หากประสงค์จะตีพิมพ์ในวารสารให้แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเข้าระบบเสนอขอการตีพิมพ์ใหม่

ในการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งแบบแจ้งการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ พร้อมแนบไฟล์ที่ระบายสีเหลืองบริเวณที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ทั้ง MS Word และ Pdf files หากมีภาพประกอบให้ส่งภาพประกอบให้ส่งเป็นไฟล์เป็นนามสกุล jpg หรือ tif ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 x 300 dpi ชื่อไฟล์เป็นลำดับที่ของภาพประกอบในบทความด้วย

ประกาศ ร่างนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ที่ไม่อ้างอิงบทความทางวิชาการ และไม่อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) หากพบวลีลักษณะนี้ เช่น "อ้างถึงใน" "cited in" ขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

New 3d gif animationประกาศ ผู้นิพนธ์ที่ไม่ส่งตารางเปรียบเทียบการแก้ไขและทำ highlight ในบทความที่แก้ไขมา ทางกองบรรณาธิการได้ส่งเอกสารเตือนแล้ว แต่ท่านจะอ้างว่าได้รับหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของท่าน เมื่อครบกำหนด 15 วันของการแจ้งเตือน ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์ เพื่อให้บทความอื่นเลื่อนขึ้นมาตีพิมพ์ได้ตามลำดับการพิจารณาเสร็จเรียบร้อย