Published: 2021-08-09

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ซ

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามเรื่องการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด สีย้อมไวแสงสู่การเชื่อมโยงการศึกษาพลังงานสีเขียว

วรนันท์ เหล็กเพชร, สุวิมล พิบูลย์, ธัญจิรา บุญพิชญาภา, สุชาดา บุญนิยม, ชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย์, จิรรัช เพลิดพริ้ง

42-59

การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู

ดวงฤทัย เขมะไชเวช, ชนกชนม์ แสงจันทร์, พลพัฒน์ รวมเจริญ, สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

60-70

กิจกรรมหุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตโนมัติตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

เอกพงศ์ บัวชุม, ธนิดา สุจริตธรรม, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, โชคศิลป์ ธนเฮือง, สุระ วุฒิพรหม

99-111

การคำนวณความต้านทานสูญเสียของวงจรอนุกรม RLC ที่ไม่เป็นอุดมคติสำหรับปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 1

พาณิน พูลจักร์, สนอง กลิ่นเกษร, ธวัชชัย นิ่มพญา, นนทกช ศิริพงศ์ภัค, ธานินทร์ นิ่มแสง, วันดี อ่อนเรียบร้อย, ตุลา จูฑะรสก

156-167