การออกแบบและพัฒนาชุดยิงโพรเจกไทล์ด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Main Article Content

ถาวร เรืองบุญ
สุระ วุฒิพรหม

Abstract

Designing and Developing Electromagnetic Induction Projectile Launcher
 
Thaworn Ruangbun and Sura Wuttiprom
 
รับบทความ: 6 เมษายน 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 28 พฤษภาคม 2559
 
บทคัดย่อ
Tracker เป็นฟรีโปรแกรมใช้สำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโอและสร้างแบบจำลอง สร้างจากภาษาคอมพิวเตอร์จาวา ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนฟิสิกส์ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาชุดยิงโพรเจกไทล์และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยโปรแกรม Tracker ประสิทธิภาพของชุดยิงโพจเจกไทล์ที่พัฒนาขึ้นวัดโดยการคำนวณค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการวิเคราะห์กราฟตำแหน่งในแนวดิ่งกับเวลา กราฟความเร็วในแนวดิ่งกับเวลา และ กราฟความเร่งในแนวดิ่งกับเวลา ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลี่ยเท่ากับ –9.678  เมตร/วินาที2 ร้อยละความคลาดเคลื่อน คือ 1.25  แสดงให้เห็นว่า ชุดยิงโพรเจกไทล์มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์
คำสำคัญ: ชุดยิงโพรเจกไทล์  โปรแกรม Tracker  การวิเคราะห์ภาพถ่ายวีดีโอ
 
Abstract
Tracker is a freeware video analysis and modeling tool built on the Java framework. It is designed to be used in teaching and learning physics. This paper aimed to present the development of projectile launcher and analyze the motion with Tracker. The effectiveness of this our projectile launcher was measured by calculation the value of gravitational acceleration (g) from three different graphs; vertical position and time graph, vertical velocity and time graph and vertical acceleration, as well as time graph. The results showed the average gravitational acceleration is –9.678 m/s2. The percentage error was 1.25. It indicated that this projectile launcher is an effective tool that can be used in teaching and learning physics.
Keywords: Projectile launcher, Tracker program, Video analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

References

Brown, D., and Cox, A. J. (2009). Innovative uses of video analysis. The Physics Teacher 47(3): 145–150.

Hayeebaka, A., Jarong, I., and Dasaesamoh, A. (2014). Studies of projectile motion using digital video analysis: a case study of water rocket. Princess of Narathiwas University Journal 6(3): 83–91.

Junpichai, N. (2009). Teaching physics with basketball. Master Thesis of Teaching Physics. Faculty of Graduate Studies, Chiangmai University.. (in Thai)

Keawsutti, D. (2013). Development of experimental modules on drag using video analysis technique. Master’s Thesis of Teaching Physics, Faculty of Graduate Stu-dies. Chiangmai: Chiangmai Univer-sity. (in Thai)

Klein, P., Gröber, S., Kuhn, J., and Müller, A. (2014). Video analysis of projectile motion using tablet computers as experimental tools. Physics Education 49(1): 37–40.

Patchima, S. (2010). Using 5E teaching method incorporate with projectile learning package to develop learning achieve-ment. Master’s Thesis of Science Education. Faculty of Graduate Studies. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. (in Thai)

Wattanakasiwich, P., and Poonyawatpornkul, J. (2012). High speed video analysis in mechanics. Srinakharinwirot Science Journal 28(2): 211–232. (in Thai)

Wee, L. K., Chew, C., Goh, G. H., Tan, S., and Lee, T. L. (2012). Using Tracker as a pedagogical tool for understanding projectile motion. Physics Education 47(4): 448.

Wuttiprom, S. (2013). A comparison of teaching experiments between videotaped and demonstrative approaches in developing scientific concepts about buoyant force. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 4(1): 7–17. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)