ปิดปรับปรุง

2022-09-13

ช่วงนี้เว็บไซต์ของวารสารมีการย้าย server และเปลี่ยนแปลง OJS ใหม่ ...

Vol. 13 No. 2 (2565): JSTEL

Published: 2022-01-29

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ซ

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทางจุลพยาธิวิทยาในหอย Tarebia granifera (Lamarck, 1822) จากพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก (แคดเมียม) ที่ห้วยแม่ตาว จังหวัดตาก

สมบัติ สิงหาแก้ว, ปิณิดา จรดล, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, ศิริกัญญา ธัญญากร, ประหยัด โภคฐิติยุกต์

184-197

การเพิ่มการผลิตซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ที่เพาะเลี้ยงด้วยไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)

ฉันท์ชนก ดวงศรี, วินัย จรูญไชยพิพัฒน์, คมสัน สัจจะสถาพร, อุเทน พรมอริยะ, นาฏอนงค์ หมุดธรรม, ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, สุชนิทธิ์ งามกาละ, วุฒินันท์ รักษาจิตร์

214-227

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ผักตบชวาเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้

จิรพรพงศ์ นุ่มศิริ, อภิวัฒน์ สุขเกษม, ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย

228-237

ความหลากหลายพรรณไม้รอบและบนโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐพล ศรประเสริฐ, สยาม อรุณศรีมรกต, อนงคณ์ หัมพานนท์, ทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์, พระครูพิสุทธิ์บุญสาร, พระครูสิริชัยมงคล, พระมหานัธนิติสุมโน, สุวรรณี อับดุลรามัน, สุเฟียนีย์ ตาเละ, สุธิดา ป้องนอก, อัจฉรา ไวยพัฒน์

286-300

ประสิทธิภาพการบำบัดสารซีโอดีของน้ำเสียจากโรงล้างขยะถุงพลาสติกโดยการเติมโอโซน

ชุติมา นามวิเศษ, ณัชชา วงค์สรรพ, สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ

301-312

สปีชีส์ยีสต์ที่พบในลูกแป้งสาโทจากจังหวัดสุรินทร์: ความสามารถในการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์

ศศิธร หล่อเรืองศิลป์, ทนงศักดิ์ ประเสริฐสิน, นรา รอดบุญฤทธิ์, นารีรัตน์ มูลใจ, จิดาภา แสงสวันต์

313-332

การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

กันต์ฤทัย คุณเลี้ยง, น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร, สายรุ้ง ซาวสุภา

333-343

แนวคิดสะเต็มบีซีจีเพื่อการศึกษา

ณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล, ชาตรี ฝ่ายคำตา, สหรัฐ ยกย่อง, พงศธร ปัญญานุกิจ, ธาฤชร ประสพลาภ, กนกเทพ เมืองสง, จันทิมา นิลอุบล, ณมน น่วมเจริญ

344-362

ดัชนีผู้แต่ง (Author Index)

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

363-365

View All Issues

Journal information

ISSN 1906-9790 (Print) and ISSN 2651-074X (Online)

2 issues per year (in January - June and July - December)

Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning (J. Res. Unit Sci. Tech. Environ. Learning, JSTEL) is a peered-reviewed journal in scopes related to science, technology, environment and science education. The journal is published in both printed and online versions.

Aims and Scope

JSTEL seeks and communicates articles on many topics including:

- Researches in Science, Technology, Environment and Mathematics

- Researches in Science and Mathematics Education

- Academic and Review articles in Science and Science Education

- Short communications in Science and Science Education

- Classroom Laboratory Researches related in Science and Mathematics

Peer Review Policy

All articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor-in-chief screening and anonymised refereeing by at least two anonymous referees.

Abstrcting and Indexing Information

- Thai journal citation index

- ASEAN journal citation index

Processing Charges:

There are no submission fee, no page charges, and no publication charges for JSTEL.

Publication Ethics:

The publication of an article in JSTEL, a blind peer-reviewed journal, is essential to develop the coherent and respected network of knowledge. The reflection of the quality of the authoers' work has been directly sent to authors. JSTEL has agreed with the Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org/) to be standards of expected ethical behaviours of all parties, i.e., the author, the editor, peer reviewers, the publisher, in the act of pulblication. (จริยธรรมของการตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL)

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

วารสาร JSTEL อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) และ TCI กลุ่ม 1 (ประเมินรอบ 4 รับรองตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567)

Impact factor ฐาน TCI ปี 2561 = 0.127 และ Impact factor เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) = 0.217

รับบทความ online submission เท่านั้น

New 3d gif animationหากผู้นิพนธ์ท่านใดต้องการใช้บทความเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ขอให้เขียนข้อความในระบบ แจ้งบรรณาธิการให้ชัดเจน ทางกองบรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.อ.

 

New 3d gif animationประกาศ ผู้เสนอนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL ต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) พร้อม suppl. files: ข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ หากเป็นบทความวิจัยที่ทำในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ต้องระบุเลข EC ในบทความ และส่งเอกสารรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ หรือใบรับรองการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มาเป็น suppl. file ด้วย การลงนามในแบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ต้องลงนามผู้วิจัยทุกคน หากรายละเอียดไม่ครบ กองบรรณาธิการจะปฏิเสธการเสนอขอตีพิมพ์ทุกกรณี และส่ง email ไปยังผู้นิพนธ์ประสานงานให้ทราบ (กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์ไม่ทราบด้วยสาเหตุใด แต่งานวิจัยของท่านย้ายออกจากระบบของการนำเสนอตีพิมพ์ แสดงว่า ร่างนิพนธ์ต้นฉบับของผู้นิพนธ์ได้ถูกปฏิเสธการเสนอขอตีพิมพ์แล้ว) หากประสงค์จะตีพิมพ์ในวารสารให้แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเข้าระบบเสนอขอการตีพิมพ์ใหม่

ในการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งแบบแจ้งการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ พร้อมแนบไฟล์ที่ระบายสีเหลืองบริเวณที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ทั้ง MS Word และ Pdf files หากมีภาพประกอบให้ส่งภาพประกอบให้ส่งเป็นไฟล์เป็นนามสกุล jpg หรือ tif ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 × 300 dpi ชื่อไฟล์เป็นลำดับที่ของภาพประกอบในบทความด้วย

ประกาศ ร่างนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ที่ไม่อ้างอิงบทความทางวิชาการ และไม่อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) หากพบวลีลักษณะนี้ เช่น "อ้างถึงใน" "cited in" ขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

New 3d gif animationประกาศ ผู้นิพนธ์ที่ไม่ส่งตารางเปรียบเทียบการแก้ไขและทำ highlight ในบทความที่แก้ไขมา ทางกองบรรณาธิการได้ส่งเอกสารเตือนแล้ว แต่ท่านจะอ้างว่าได้รับหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของท่าน เมื่อครบกำหนด 15 วันของการแจ้งเตือน ทางกองบรรณาธิการขออนุญาติปฏิเสธการตีพิมพ์ เพื่อให้บทความอื่นเลื่อนขึ้นมาตีพิมพ์ได้ตามลำดับการพิจารณาเสร็จเรียบร้อย

New 3d gif animationรูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ (Original manuscript preparation) 

New 3d gif animation Temaple ร่างนิพนธ์ต้นฉบับ MS Word  Pdf

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Guidelines for Author)

แบบโอนลิขสิทธ์การตีพิมพ์บทความ (ส่งพร้อมร่างนิพนธ์ต้นฉบับที่นำเสนอขอรับการตีพิมพ์เป็น suppl. files)  MS Word  Pdf

New 3d gif animationแบบชี้แจงการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ MS Word  Pdf