Vol. 23 No. 2 (2563): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

					View Vol. 23 No. 2 (2563): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 12 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 10 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการกิจการเพื่อสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
Published: 2021-01-30

บทความวิจัย