Return to Article Details การพัฒนาวิธีการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งด้วยการประยุกต์วิธีของพาเวีย Download Download PDF