อิทธิพลของสมาร์ทออฟฟิศที่มีต่อพฤติกรรมการทำ งาน เชิงนวัตกรรมของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในอุตสาหกรรมดิจิทัล กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท Sea Thailand Influence of Smart Office on Innovative Working Behavior of Gen Y Employees in Digital Industry: A Case Study

Authors

  • กนกพร มดทองคำ
  • ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านสมาร์ทออฟฟิศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ทำ งานเชิงนวัตกรรมของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานของกลุ่มบริษัท Sea Thailand จำ นวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอ้างอิง คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณที่นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 เพื่อ วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านสมาร์ทออฟฟิศที่มีต่อพฤติกรรมการทำ งานเชิงนวัตกรรม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านสมาร์ทออฟฟิศทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน (Based Zone) ส่วนพื้นที่ สร้างสรรค์(Creative Zone) ส่วนพื้นที่ต้องใช้สมาธิ(Concentration Zone) และส่วนพื้นที่สำ หรับ ผ่อนคลาย (Refresh Zone) ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำ งานเชิงนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคลและระดับ องค์กร โดยส่วนพื้นที่สำ หรับผ่อนคลาย (Refresh Zone) ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการ ทำ งานเชิงนวัตกรรมระดับบุคคลมากที่สุด ในขณะที่ส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน (Base Zone) ส่งผลใน ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการทำ งานเชิงนวัตกรรมระดับองค์กรมากที่สุด

Downloads