Return to Article Details การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และตรรกศาสตร์คลุมเครือ เพื่อจำแนกลำ ดับศักย์ของถนน: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF