การวิเคราะห์ความต้องการและปัจจัยการตลาดเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ

Rattapon Sunson, Amornrut Sriwanich, Motikarn Eamchai, Sirikul Prasertsomboon

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการและปัจจัยทางการตลาดสำหรับ              กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพชาวต่างชาติต่อการตัดสินใจเลือกและความภักดีของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพชาวต่างชาติที่เคยมาใช้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับอิทธิพลจากความต้องการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการรักษาพยาบาล ปัจจัยทางการตลาด 3 ปัจจัยได้แก่ การสื่อสารการตลาด ราคาการให้บริการและผลิตภัณฑ์การบริการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ปัจจัยทางการตลาด 5 ปัจจัยคือด้านการสื่อสารการตลาด ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ ผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยว ราคาการให้บริการและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย


Keywords


ปัจจัยความต้องการ ปัจจัยการตลาด การตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความภักดีของนักท่องเที่ยว

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.