Vol 7, No 1 (2559)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การควบคุมโรคกล้าแห้งของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 โดยชีววิธี PDF
จรัญ ประจันบาล, สถิตย์ พันวิไล, วันทนี สว่างอารมณ์ 1-13
การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ PDF
ภณัฐญา สุขตลอด, รักษวิชช์ ปรัสพันธ์, สุดา รักชาติ, ธัญญามาศ เพชรพูล, ปิยนุช เกิดสมบัติ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 14-27
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
ศักดิ์ศรี สุภาษร, นุจรี สุภาษร, วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์, สนธิ พลชัยยา 28-47
การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน PDF
กฤษฎา ทองประไพ, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, กฤษณา ชินสิญจน์, อารยา แจ่มใส 48-61
การพัฒนาแนวคิดเรื่อง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐาน PDF
ธณัฏฐา คงทน, บุญนาค สุขุมเมฆ, ชาตรี ฝ่ายคำตา 62-76
การพัฒนาหนังสือสวนสัตว์สามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ PDF
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, อนุพงษ์ รัฐิรมย์ 77-87
จากคำอธิบายของนักเรียนสู่แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อน PDF
ลฎาภา ลดาชาติ, ลือชา ลดาชาติ 88-102
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร PDF
สิริมนต์ ชายเกตุ 103-114
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่ทำงานของนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 PDF
กาญจนา พานิชการ, สิริภัค อนุรักษ์พุฒิ, อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 115-123
ลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว 124-140

บทความวิชาการ (Academic Article)

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ PDF
ลือชา ลดาชาติ 141-162
ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา 163-183

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

การสาธิตทดลอง เรื่อง สารกำหนดปริมาณ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ PDF
จุฑามาศ มะลิลา, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย, ปุริม จารุจำรัส, เสนอ ชัยรัมย์ 184-190
การออกแบบและพัฒนาชุดยิงโพรเจกไทล์ด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า PDF
ถาวร เรืองบุญ, สุระ วุฒิพรหม 191-203
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางเลือกสำหรับหาความหนาแน่นของของเหลวด้วยหลักการของอาร์คิมิดีส PDF
เอกภพ เกตุสมบูรณ์, ตุลา จูฑะรสก 204-211


ISSN: 2651-074X