Vol 7, No 1 (2559)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การควบคุมโรคกล้าแห้งของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 โดยชีววิธี (Restraining of Seedling Blight Disease in Jasmine Rice 105 using Biological Control) PDF
จรัญ ประจันบาล, สถิตย์ พันวิไล, วันทนี สว่างอารมณ์ 1-13
การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ (The Use of Alga as Water Quality Indicator in Sansab Canal) PDF
ภณัฐญา สุขตลอด, รักษวิชช์ ปรัสพันธ์, สุดา รักชาติ, ธัญญามาศ เพชรพูล, ปิยนุช เกิดสมบัติ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 14-27
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Development of Conceptual Understandings on Solutions by Using Inquiry Experiments in Conjunction with Particulate...) PDF
ศักดิ์ศรี สุภาษร, นุจรี สุภาษร, วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์, สนธิ พลชัยยา 28-47
การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน (Development of Grade 8 Students’ Argumentation Skill in Nutrients and ...) PDF
กฤษฎา ทองประไพ, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, กฤษณา ชินสิญจน์, อารยา แจ่มใส 48-61
การพัฒนาแนวคิดเรื่อง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Development of Grade-11 Students’ Conceptions about Organic Chemistry through Model-Based Learning) PDF
ธณัฏฐา คงทน, บุญนาค สุขุมเมฆ, ชาตรี ฝ่ายคำตา 62-76
การพัฒนาหนังสือสวนสัตว์สามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Development of 3D Zoo Book using Augmented Reality Technology on Android) PDF
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, อนุพงษ์ รัฐิรมย์ 77-87
จากคำอธิบายของนักเรียนสู่แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อน (From Students’ Explanations towards a Way to Learning Design about Global Warming) PDF
ลฎาภา ลดาชาติ, ลือชา ลดาชาติ 88-102
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (Factors Associated with Sodium from Food Consumption among Students at Srinakharinwirot University, Prasarnmit Campus) PDF
สิริมนต์ ชายเกตุ 103-114
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่ทำงานของนิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 (Factors Influencing Workplace Choices of Senior Statistics Students) PDF
กาญจนา พานิชการ, สิริภัค อนุรักษ์พุฒิ, อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 115-123
ลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณหาดเลนแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (Ecological Niche of Hard Clam ...) PDF
เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เกษม จันทร์แก้ว 124-140

บทความวิชาการ (Academic Article)

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Learning Progressions in Science) PDF
ลือชา ลดาชาติ 141-162
ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (Issues and Research Trends in Science Education) PDF
ชาตรี ฝ่ายคำตา 163-183

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

การสาธิตทดลอง เรื่อง สารกำหนดปริมาณ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ (Experimental Demonstration of Limiting Reagent Using the Reaction between Calcium Carbide and Water) PDF
จุฑามาศ มะลิลา, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย, ปุริม จารุจำรัส, เสนอ ชัยรัมย์ 184-190
การออกแบบและพัฒนาชุดยิงโพรเจกไทล์ด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Designing and Developing Electromagnetic Induction Projectile Launcher) PDF
ถาวร เรืองบุญ, สุระ วุฒิพรหม 191-203
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางเลือกสำหรับหาความหนาแน่นของของเหลวด้วยหลักการของอาร์คิมิดีส (An Alternative Science Kit for Finding the Liquid Density Based on Archimedes’ Principle) PDF
เอกภพ เกตุสมบูรณ์, ตุลา จูฑะรสก 204-211


ISSN: 2651-074X