ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละวันมีบทความตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่อ่านและเข้าใจยาก วารสารบางรายชื่อสามารถอ่านและเข้าใจได้เฉพาะวงวิชาการ เนื่องจากใช้คำศัพท์เทคนิคที่ใช้สื่อสารเฉพาะบุคคลในวงวิชาการนั้น กองบรรณาธิการพยายามปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในบทความให้ง่ายพอที่บุคคลทั่วไปจะอ่านและเข้าใจได้ เพื่อทำให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคลอย่างกว้างขวาง โดยยึดหลักภาษาอย่างเคร่งครัด บรรณาธิการแถลงรูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับอีกครั้ง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนตั้งแต่เล่มที่ 6 ฉบับที่ 2 คือ การเขียนอ้างอิงทั้งในอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (in-text citation) และรายการอ้างอิง (reference) ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด สำหรับรายการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายด้วย (in Thai) นอกจากนี้ข้อควรระวังในการส่งนิพนธ์ต้นฉบับอีกครั้ง คือ ตัวเลขให้พิมพ์ด้วยฟอนต์ภาษาอังกฤษเท่านั้น จะทำให้ตัวเลขมีขนาดเท่ากับตัวอักษรปกติ วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง วิทยาศาสตรศึกษา 4 เรื่อง คณิตศาสตรศึกษา 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 เรื่อง และบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา 2 เรื่อง วารสารฯ เล่มนี้เริ่มตีพิมพ์บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียนมัธยมศึกษา 3 เรื่อง ซึ่งครูอาจารย์ผู้สอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ บทความบางเรื่องมีข้อมูลเสริมอยู่บนเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งหากท่านนำไปใช้สอนแล้ว มีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายจากครู (Teacher’s letter) มาให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขเพื่อให้การทดลองเหล่านั้นได้รับการปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หากผ่านพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จดหมายจากครูจะได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารฯ เช่นกัน ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>