จากคำอธิบายของนักเรียนสู่แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อน

Main Article Content

ลฎาภา ลดาชาติ
ลือชา ลดาชาติ

Abstract

From Students’ Explanations towards a Way to Learning Design about Global Warming
 
Ladapa Ladachart and Luecha Ladachart
 
รับบทความ: 18 พฤศจิกายน 2558; ยอมรับตีพิมพ์: 28 มีนาคม 2559
 
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 101 คน ซึ่งยังไม่เคยผ่านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่างเป็นทางการมาก่อน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เขียนบรรยายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี การแบบอุปนัย ผลการวิจัยเปิดเผยความเข้าใจของนักเรียน 8 ประเภท ซึ่งครูสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะโลกร้อน
คำสำคัญ: ภาวะโลกร้อน  นักเรียนชั้นประถมศึกษา  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 
Abstract
This research aimed at investigating elementary students’ understandings about global warming. The informants included 101 fifth and sixth graders, who had not yet received formal education about global warming. The data were collected using a questionnaire that asked the students to describe their understanding about global warming. The data were analyzed using an inductive method. The research results revealed 8 categories of the students’ understandings, which teachers can use as guideline for learning design about global warming systematically. In addition, the research results also suggest some guideline to improve science curriculum related to global warming.
Keywords: Global warming, Elementary students, Science learning, Science curriculum

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Boyes, E., and Stanisstreet, M. (1997). Children’s models of understanding of two major global environmental issues (ozone layer and greenhouse effects). Research in Science and Technological Education 15(1): 19–28.

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Indicators and Core Learning Content in Science According to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Press of the Agricultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai)

Electricity Generating Authority of Thailand. (2015). Green Learning Room. Retrieved from http://glr.egat.co.th, October 18, 2015. (in Thai)

Groves, F. H., and Pugh, A. F. (1999). Elementary pre-Service teacher perceptions of the greenhouse effect. Journal of Science Education and Technology 8(1): 75–81.

Jeffries, H., Stanisstreet, M, and Boyes, E. (2001). Knowledge about the ‘Green-house Effect’: Have college student improved? Research in Science and Technological Education 19(2): 205–221.

Karl, T. R., Melillo, J. M., and Peterson, T. C. (2009). Global Climate Change Impacts in the United States. New York: Cambridge University Press.

Keeling, C. D. (1995). Climate change and carbon dioxide: An introduction. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 9(16): 8273–8274.

Kilinc, A., Stanisstreet, M, and Boyes, E. (2008). Turkish Students’ Ideas about Global Warming. International Journal of Environmental and Science Education 3(2): 89–98.

Ladachart, L. (2015). Qualitative Research for Science Teachers. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

NASA Earth Observatory. (2015a). Global Temperatures. Retrieved from http:// earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php, November 17, 2015.

NASA Earth Observatory. (2015b). Global Warming. Retrieved from http://earthob servatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page2.php, November 17, 2015.

NASA Earth Observatory. (2015c). The Keeling Curve. Retrieved from http://earth observatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=5620, November 17, 2015.

Papadimitriou, V. (2004). Prospective Primary Teachers’ understanding of climate change, greenhouse effect, and ozone layer depletion. Journal of Science Education and Technology 13(2): 299–307.

Pekel, F. O., and Ozay, E. (2005). Turkish high school students’ perceptions of ozone layer depletion. Applied Environmental Education and Communication 4(2): 115–123.

Pongsophon, P., Yutakom, N., and Boujaoude, S. B. (2010). Promotion of scientific literacy on global warming by process drama. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 11(1): 1–38.

Most read articles by the same author(s)