กองบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)บรรณาธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศบรรณาธิการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำกองบรรณาธิการศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม / มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ /สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ / มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ / มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส / มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา / มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.สมบัติ คงวิทยา / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDr. Bin Hong / China Institute of Medical Biotechnology,Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Taintanxili #1, Beijing 100050, ChinaDr. Vandna Rai / National Research Centre on PlantBiotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, IndiaDr. Wee Tiong Seah / Melbourne Graduate School of Education, The University of Melbourne, 234 Queensberry Street, Victoria 3010, Australiaฝ่ายศิลป์และภาพ นายสัญญา พาลุนฝ่ายจัดการและเลขานุการ นางชลรดา สารทสมัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>