การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน

Main Article Content

กฤษฎา ทองประไพ
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
กฤษณา ชินสิญจน์
อารยา แจ่มใส

Abstract

Development of Grade 8 Students’ Argumentation Skill in Nutrients and Life Unit Using Socio-Scientific Issue (SSI) – Based Teaching
 
Krissada Tongprapai, Sasithep Pitiporntapin, Krissana Shinnasin and Oraya Jamjai
 
รับบทความ: 29 ธันวาคม 2558; ยอมรับตีพิมพ์: 12 มีนาคม 2559
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 38 คน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดทักษะการโต้แย้งซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การระบุข้อกล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุน การใช้หลักฐาน การให้ข้อโต้แย้งที่ต่างออกไป และการให้เหตุผลสนับสนุนในการโต้แย้งกลับ และจากการสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีทักษะการโต้แย้งอยู่ในระดับดีขึ้นไปหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีทักษะการโต้แย้งเพิ่มขึ้น จำนวน 26 คน (ร้อยละ 68.40) และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการโต้แย้ง พบว่า องค์ประกอบที่นักเรียนสามารถพัฒนาได้มากที่สุดคือการระบุข้อกล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุน และองค์ประกอบที่พัฒนาได้น้อยที่สุดคือการใช้หลักฐาน
คำสำคัญ: ทักษะการโต้แย้ง  หน่วยการเรียนรู้อาหารกับการดำรงชีวิต  การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
 
Abstract
The research aimed to develop the argumentation skills of 38 grade-8 students in Nutrients and life unit using SSI-based teaching. The data were collected from the argument-ation skills test, consisted of 5 components which were claim and warrant, using evidence, counter argument, supportive argument, and using information interviews. The quantitative data were analyzed by means, frequencies and percentages, as well as the qualitative data was analyzed by content analysis. The results showed that the argumentation skill of all students (100.00%) were in good level after learning with SSI-based teaching. In addition, the researchers found that 26 students (68.40%) increasingly developed their argumentation skills. When considering each component of argumentation, the best components that students has been developed were claim and warrant, and the component that few students developed were using evidence.
Keywords: Argumentation skills, Nutrients and life unit, Socio-scientific issues-based teaching

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Dawson V. M, and Venville, G. (2008). Teaching strategies for developing students’ argumentation skills about socioscientific issues in high school genetics. Research in Science Education 38(1): 67–90.

Driver, R., Newton, P., and Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classroom. Science Education 84(3): 287–312.

Kettara, K. (2011). Comparisons of argumentation abilities and critical thinking abilities socioscientific issues of Mathayomsuksa 1 Students with Different Science Learning Outcomes. Master of Education Thesis. Mahasarakham: Mahasarakham University. (in Thai)

Lewis, J., and Leach, J. (2006). Discussion of socioscientific issues: The role of science education. International Journal of Science Education, 28(11): 1267–1287.

Lin, S., and Mintzes, J. J. (2010). Learning Argumentation Skills through Instruction in Socioscientific Issues: The effect of ability level. Taiwan: National Science Council.

Ministry of Education. (2012). Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Agriculture Cooperative of Thailand Print-ing. (in Thai)

Pedretti, E. (1999). Decision making and STS education: exploring scientific knowledge and social responsibility in schools and science center through an issues-based approach. School Science and Mathematics. 99(4): 174–181.

Seomsuk, N. (2015). The development of 10th grade students' argumentation skill in the topic of Life and Environment using socioscientific issues-based teaching. Master of Education Thesis. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Thanapud, A. (2015). Development of Grade 10th Students’ Argumentation Skills in Natural Resources Unit Using Socioscienctific Issues-Based Teaching. Master of Education Thesis, Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Toulmin, S. (2003). The Uses of Argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., and Howes, E. V. (2004). Beyond STS: A research-based framework for socioscientific issues education. Science Education. 357–377.

Most read articles by the same author(s)