ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่ทำงานของนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4

Main Article Content

กาญจนา พานิชการ
สิริภัค อนุรักษ์พุฒิ
อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

Abstract

Factors Associated with Sodium from Food Consumption among Students at Srinakharinwirot University, Prasarnmit Campus
 
Sirimon Chaikate
 
รับบทความ: 26 มีนาคม 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 29 พฤษภาคม 2559
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่ทำงานของนิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 114 คน เป็นนิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยที่มีการเข้าร่วมงานกีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Docs) ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า มี 6 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่ทำงานของนิสิต/นักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านความมั่นคงของที่ทำงานและงานตรงกับสายวิชาที่เรียน ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน เงิน-เดือนมูลฐาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ความชอบส่วนตัว และใกล้ที่พักอาศัย ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านสวัสดิการ โบนัส และบรรยากาศรอบ ๆ ที่ทำงาน ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้านความชอบของผู้ปกครอง ความนิยมในสังคม และการเดินทางสะดวก ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยด้านชื่อเสียงของที่ทำงาน และปัจจัยที่ 6 ปัจจัยด้านที่ทำงานอยู่ในย่านธุรกิจ และเวลาในการทำงานมากกว่าปกติเงินเดือนสูง โดยที่ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านความมั่นคงของที่ทำงานและงานตรงกับสายวิชาที่เรียน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด
คำสำคัญ: การตัดสินใจเลือกที่ทำงาน สาขาวิชาสถิติ การวิเคราะห์ปัจจัย การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ การทดสอบครัสคาล-วัลลิส
 
Abstract
The main purpose of this research was to study factors that influence workplace choices of senior statistics students. An online questionnaire was used as a tool to collect data from 114 senior statistics students (academic year 2014) who participated in the 36th Fortran Games. The dataset was analyzed using Factor analysis. The result shows that there are 6 factors that influence their workplace choices, i.e., 1) job security and Job matching field of study; 2) working policy, base salary, learning and development opportunity, personal preference and location close to home; 3) benefits, bonus and atmosphere around workplace; 4) parent preference, social popularity and convenient location; 5) Reputation; 6) business location and more work load-high salary. The most influential factor was Job security and Job matching field of study.
Keywords: Workplace choice, Statistics program, Factor analysis, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Burt, E. (2014). How to Choose the Right Job. Retrieved from http://www.kipling er. com/article/business/T012-C006-001-how-to-choose-the-right-job.html, April 16, 2015.

Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University. (2012). Bachelor Program of Science in Statistics. Bangkok: Author. (in Thai)

Fizer, D. (2013). Factors Affecting Career Choices of College Students Enrolled in Agriculture. Master of Science Thesis in Agriculture and Natural Resources. USA: University of Tennessee.

Gilmer, B. V. H. (1967). Applied Psychology. New York. McGraw-Hill.

Prakal, P. (2015). What Factors Attracting Employees Want to Join the Organization. Retrieved from https://prakal.word press.com/2012/07/18, March 28, 2015. (in Thai)