จากบรรณาธิการ

Main Article Content

แววตา เตชาทวีวรรณ

Abstract

ประเทศไทยกำลังตื่นตัวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน  พ.ศ. 2558  ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2510  ซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บูรไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียตนาม  ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) นี้ประกอบด้วยประชาคมย่อยเพื่อความร่วมมือ  3  ด้าน คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกย่อว่า AEC ที่เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single market and single production base)  จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี  ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฐานการผลิตด้านการท่องเที่ยวและการบิน  นอกจากนี้ผู้บริโภคจะสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลายและเดินทางภายในภูมิภาคได้อย่างสะดวกและเสรีมากขึ้น ในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบันที่ทุกกิจกรรมขับเคลื่อนโดยอาศัยสารสนเทศ  ห้องสมุดในฐานะองค์กรสารสนเทศจึงมีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจของ AEC  โดยกำหนดเป็นนโยบาย การปรับ    กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดบริการและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ทักษะด้านภาษา การทำงานเป็นทีม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพและระหว่างองค์กรห้องสมุดต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องท้าทายของทุกห้องสมุดที่จะร่วมผลักดันให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ  วารสารบรรณศาสตร์ มศว ยินดีรับบทความของนักวิชาการ  บรรณารักษ์และนิสิตนักศึกษาที่จะสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ในเรื่องนี้ เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ห้องสมุดในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชาทวีวรรณ แ. (2013). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>