พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

โชติมา วัฒนะ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 ทุกชั้นปี จำนวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อการเรียนและการสอบ ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่อ่านมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต  มีความถี่ในการอ่านเฉลี่ย  2-3  ครั้งต่อเดือน สถานที่ใช้อ่านหนังสือมากที่สุด คือ ที่บ้าน รองลงมา คือ ห้องสมุดและร้านขายหนังสือ  ตามลำดับ และหนังสือที่ชอบอ่านมาจากอินเทอร์เน็ต ส่วนอุปสรรคในการอ่าน คือ ไม่มีเวลาอ่านเพราะมีการบ้านจากการเรียนมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านมากที่สุด คือ ใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมอื่น ๆ มากเกินไป ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการอ่านมากที่สุด คือ ขณะอ่านนิสิตเอาใจจดจ่อกับเรื่องที่อ่าน ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านมากที่สุด คือ ในห้องสมุดมีเสียงดังรบกวนและหนังสือในห้องสมุดไม่ตรงต่อความต้องการ ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการอ่านมากที่สุด คือ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน   Abstract The purpose of this research was to study the reading behavior and influencing factors on the reading of undergraduate students of Srinakharinwirot University. The representative samples consisted of 392 undergraduate students (year 1-4) who enrolled in the academic year 2017. The research instrument was a questionnaire and the data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation.The results of the study found were as follows: 1) The reading objectives of most of the students are for an examination.The most readable information resource is the internet.The frequency of reading was 2-3 times per month. The favorite reading locations were at houses, libraries, and bookstore, respectively, and the books are from the Internet. Also, the study found that the barrier to reading is because of a lot of homework from classes.  2) The influencing factors in the reading; the internal factor that most affected the reading is using the Internet with too many other activities.  The most conducive internal factor to read is the students paid attention to reading.  The external factor that most affected the reading is there was noisy and the books were not met the user’s need in the library. The most conducive external factor to read is the students exchange their knowledge with friends.   คำสำคัญ: พฤติกรรมการอ่าน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน  นิสิตระดับปริญญาตรี Keywords: Reading behaviors, Factor influencing reading, Undergraduate student

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วัฒนะ โ. (2019). พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2), 185–195. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10918
Section
Research Articles