การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อารยา ดอกรักษ์
แววตา เตชาทวีวรรณ
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จำนวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดหมายหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และสื่อและแหล่งการเรียนรู้ แบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศนี้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์มาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 7 ตัวแบบ ได้มาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศ 4 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้และเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การนำสารสนเทศไปใช้ และการประเมินผลลัพธ์ มีจำนวน 1 หน่วยกิต ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งที่ฉันต้องการรู้ ช่วยกันประเมินข้อมูลที่ได้ นี่คือผลงานของฉัน และความภูมิใจของฉันแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศที่สร้างขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงสามารถใช้เป็นวิชาการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดอกรักษ์ อ., เตชาทวีวรรณ แ., & ไม้เท้าทอง เ. (2013). การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3020
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>