จากบรรณาธิการ

Main Article Content

แววตา เตชาทวีวรรณ

Abstract

วารสารบรรณศาสตร์ มศว ฉบับปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เป็นฉบับเดียวของปีซึ่งฉบับนี้ออกล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการและต้องการปรับปรุงวารสารให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งบทความวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของศาสตร์นี้ทั้งนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของวารสารในการเผยแพร่องค์ความรู้ของศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องวารสารฉบับนี้จึงหนาเป็นพิเศษประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้สาระความรู้ในหลายมิติของศาสตร์ด้านนี้ปัจจุบันวงการบรรณารักษ์และนักสารสนเทศปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งงานด้านเทคนิคและบริการสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ บรรณารักษ์และห้องสมุดต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 สร้างเครือข่ายสังคมห้องสมุดออนไลน์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารและกระจายไปสู่กลุ่มผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งการใช้บล็อก เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เมื่อ พ.ศ. 2550เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการหนังสือคือการเปลี่ยนการใช้บาร์โค๊ดหมายเลขISBN ของหนังสือจากรหัส 10 ตัวเป็น 13 ตัวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับการพาณิชย์ที่ใช้กันทั่วโลก และเร็ว ๆ นี้รหัส QR (Quick Response code) เป็นบาร์โค้ด 2 มิติถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Denso-Wave ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2537 หรือสิบกว่าปีที่แล้วกลับเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน จนอาจจะมาแทนที่รหัสบาร์โค๊ดหนังสือที่เพิ่งปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน รหัส QR นี้มีข้อดีตรงที่ให้ข้อมูลได้มากกว่าการเป็นแค่สัญลักษณ์ของสินค้าซึ่งผู้ที่สนใจสามารถทดลองเข้าไปใช้ได้ที่เว็บไซต์ http://qrcode.kaywa.comความก้าวหน้าทางวิทยาการเหล่านี้ก่อให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการตีพิมพ์ผลงานที่สร้างสรรค์จากบรรณารักษ์และนักวิชาการยุคใหม่นี้ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ บรรณารักษ์ นิสิตนักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนการจัดทำวารสารบรรณศาสตร์ มศว ด้วยดีมาตลอด ทำให้คณะบรรณาธิการมีกำลังใจและมุ่งมั่นที่จะทำวารสารให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชาทวีวรรณ แ. (2013). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3001
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>