Published: 2018-03-22

จากบรรณาธิการ

แววตา เตชาทวีวรรณ

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, ขจร ฝ้ายเทศ, ดวงแก้ว เงินพูนทรัพย์, วัลลภา จันทรดี

วัฒนธรรมสารสนเทศสุขภาพในชุมชนชนบทไทย

พิเชษฐ์ พลพิชิต, ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ