Published: 2013-01-04

การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา

กาญจนา วงษ์จีน, แววตา เตชาทวีวรรณ, ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

Leadership: The Challenge for the Information Profession

ศุมรรษตรา แสนวา