Published: 2018-03-22

จากบรรณาธิการ

แววตา เตชาทวีวรรณ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

วันเพ็ญ หมอนทอง, ศุมรรษตรา แสนวา, พวา พันธุ์เมฆา

Shoe Dog : A memoir by the creator of NIKE

มุนิน ปังศรีอุทัย

Think & Grow Rich

อัจฉรา แก้วสี่ดวง

How to think like STEVE JOBS

วนิยา สุวรรณสภาพ