Published: 2017-01-20

จากบรรณาธิการ

แววตา เตชาทวีวรรณ

การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว

1-13

สัมพันธบทการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์รีเมกเรื่องคู่กรรม

รันติกาญ มันตลักษ์, ธรรญธร ปัญญโสภณ, พีรยา หาญพงษ์พันธ์

29-44

การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต

วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์, นพดล กองศิลป์, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, กัญญดา อนุวงศ์, อัจศรา ประเสริฐสิน

82-100

คำปรากฏร่วมจำเพาะในเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ

ชยุตินิตย์ สมคะเน, อัญชลี จันทร์เสม, นิตยา สุขเสรีทรัพย์

110-124