พื้นที่สาธารณะและการผลิตพื้นที่: ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ทางสังคม

Main Article Content

ชวิตรา ตันติมาลา

Abstract

 บทความวิชาการนี้ ได้นำแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะของเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส มาสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารที่มีเหตุมีผลที่จะทำให้ความเป็นตัวตน ทั้งระดับปัจเจกและระดับสังคมเกิดขึ้นได้ ในพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันอย่างมีอิสรเสรี การสื่อสารกันในพื้นที่ลักษณะนี้มีบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการจะทำให้แต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงความเป็นอัตวิสัยซึ่งกันและกัน เข้าใจกันและกัน และสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการผลิตพื้นที่ของอองลี เลเฟบเร่ ที่มองความสัมพันธ์ของพื้นที่อย่างเป็นพลวัต ทั้งพื้นที่ทางด้านกายภาพและพื้นที่เชิงจินตภาพ ในลักษณะถ่ายเทต่อกันเป็นวัฏจักรสามองค์ประกอบ ได้แก่ ภาพตัวแทนของพื้นที่ พื้นที่ที่เป็นตัวแทน และปฏิบัติการต่อพื้นที่กายภาพ จนนำไปสู่การผลิตซ้ำกรอบมโนทัศน์ของความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นชุดความหมายใหม่ ทั้งสองแนวคิดมีศักยภาพในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความหลากหลาย ให้ความสำคัญกับการสร้างบทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม This article is based on Public Sphere ideology of Jürgen Habermas reflecting communicative rationality that can make a selfhood in both individual and social level. In the Public Sphere, people can freely meet and share their attitude. The communication in this kind of space contributes the informal sphere that letting everyone be into inter-subjectivity and mutual understanding so that can last with the consensus eventually.  Moreover, Production of Space ideology of Henri Lefebvre considers the space relationship as dynamic as physical and imaginative space which mutual transfer as 3 cycling components as Representations of space, Representational space and Spatial practice. This eventually leads to reproduction concept of social relationship as new set of meaning. Both idea potential describe diversity of social phenomena focusing on contribution citizens’ role in driven society participation. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันติมาลา ช. (2018). พื้นที่สาธารณะและการผลิตพื้นที่: ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ทางสังคม. บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9947
Section
Academic Articles