ขวัญสงฆ์: ชีวิตหนูน้อยกำพร้าผู้เติบโตทางธรรม

Main Article Content

รพินทร คงสมบูรณ์

Abstract

วรรณกรรมเยาวชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเด็กและเยาวชน เพราะวรรณกรรมเยาวชนที่ดีนอกจากจะเป็นตัวแทนของความรัก ความห่วงใย ความอบอุ่นและความเข้าใจที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กแล้ว วรรณกรรมเยาวชนที่ดีจะทำหน้าที่กระตุ้นเตือนให้สำนึกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม หล่อหลอมจิตใจ และกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ก้าวข้ามผ่านวันเวลาที่สับสน และสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเอง วรรณกรรมเยาวชนจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการสอนเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่และครูใช้ได้อย่างดีเสมอมาเรื่อง ขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ปี 2552ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทบันเทิงคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552 นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านโดยคณะนักวิจัยซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในปี 2555 ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คงสมบูรณ์ ร. (2013). ขวัญสงฆ์: ชีวิตหนูน้อยกำพร้าผู้เติบโตทางธรรม. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3031
Section
Book Review