วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

Published: 2013-05-15

จากบรรณาธิการ

แววตา เตชาทวีวรรณ

การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553

ลักษมี พูลทรัพย์, สมชาย วรัญญานุไกร, สุมรรษตรา แสนวา

การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : 3 กรณีศึกษา

ชวนชม สมนึก, สมชาย วรัญญานุไกร, เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

INFORMATION LITERACY: INFILTRATING THE AGENDA, CHALLENGING MINDS

แววตา เตชาทวีวรรณ