จากบรรณาธิการ

Main Article Content

แววตา เตชาทวีวรรณ

Abstract

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ดิจิทัลไทยแลนด์” จริงหรือ? คำถามนี้ยังคงรอคำตอบจากภาครัฐและภาคเอกชน คำนี้เป็นวาทกรรมใช้เรียกอย่างย่อและอย่างง่ายสำหรับนโยบายพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีฯ ให้ความหมายว่า “ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชาทวีวรรณ แ. (2018). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9952
Section
Editorial

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>