วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 3

Published: 2013-01-20

จากบรรณาธิการ

แววตา เตชาทวีวรรณ

การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต

แววตา จันทวงค์, อารีย์ ชื่นวัฒนา, พวา พันธุ์เมฆา

การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา

โสมรัศมิ์ วิจิตร, อารีย์ ชื่นวัฒนา, อรทัย วารีสอาด

การใช้ไอซีทีในการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อัญชลี ศรีทิพาธร, แววตา เตชาทวีวรรณ, ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

Virtual Worlds, Real Libraries

พัชร พิพิธกุล