วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

กิติมา จิตรีโภชน์
แววตา เตชาทวีวรรณ
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดและภาวะผู้นำของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามตัวแปร ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด และขนาดของห้องสมุด และเพื่อหาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารห้องสมุดกับวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุด กลุ่มตัวอย่าง คือ บรรณารักษ์ จำนวน 417 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของดาฟท์และแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำตามแนวคิดของเบลคและมูทอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมากและส่วนใหญ่เป็นแบบปรับตัว 2) การเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดตามตัวแปรพบว่า ห้องสมุดของรัฐและเอกชนมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน ส่วนห้องสมุดขนาดเล็กและใหญ่มีวัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและส่วนใหญ่เป็นแบบทีมงาน 4) การเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นำห้องสมุดตามตัวแปรพบว่า ห้องสมุดของรัฐและเอกชนมีรูปแบบภาวะผู้นำแตกต่างกัน ส่วนห้องสมุดที่มีขนาดเล็กและใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้นำไม่แตกต่างกัน และ 5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับรูปแบบวัฒนธรรมองค์กร  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จิตรีโภชน์ ก., เตชาทวีวรรณ แ., & วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2012). วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2157
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>