การศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครู

Main Article Content

อัจศรา ประเสริฐสิน
เทพสุดา จิวตระกูล
จอย ทองกล่อมศรี

Abstract

 The purpose of this research was to studying guidelines the educational innovation management which can be used for improving teacher’s teaching and research. The research designed to collect qualitative data by a discussion group with the six teachers in Bangkok who work in the school belong to: Office of the Basic Education Bangkok, Office of Education Bangkok, and Office of Private Education.Tools used in research was the form to determine about innovative management education using in focus group which can be used for improving teacher’s teaching and research. The content analysis by IOC were between 0.60 - 1.00. The research found that 7 topics for guideline the educational innovation management which can be used for improving teacher’s teaching and research; 1) training the new knowledge to create innovation 2) supporting technology 3) academic presentation stage for changing knowledge 4) classroom innovation promoting 5) allocation budget for innovation 6) setting the number of students for learning innovation enough and 7) motivation with reward for teachers and staffs who work in research and innovation in education.การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครู ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร (สพฐ.) สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดละ 2 คน รวม 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครู มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครูประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) การจัดการอบรมความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) การส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 3) การจัดเวทีนำเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) มีนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน 5) มีงบประมาณจัดทำนวัตกรรม 6) กำหนดจำนวนนักเรียนแต่ละห้องให้มีความเหมาะสมกับจำนวนสื่อการเรียนรู้ และ 7) สร้างแรงจูงใจให้ครูในการสร้างนวัตกรรม เช่นการให้รางวัล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประเสริฐสิน อ., จิวตระกูล เ., & ทองกล่อมศรี จ. (2018). การศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครู. บรรณศาสตร์ มศว, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9958
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)