วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 5 เล่ม 2

Published: 2013-01-21

จากบรรณาธิการ

บรรณาธิการ -

การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล, อารีย์ ชื่นวัฒนา, พวา พันธุ์เมฆา

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, วัลลภา จันทรดี, ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์

ห้องสมุดมือถือ

สุนันทา วงศ์ชาลี, สุรดา สุวรรณปักษ์