Published: 2009-06-27

รูปแบบการแบ่งแยกเนื้อหาเพื่อการผลิตบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ผศ.ดร.นิคม ตังคะพิภพ, รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร

การวิจัยศิลปะลายลาวที่ปรากฏอยู่ที่พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต

ผศ. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, ภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์, ท้าวทอนเพชร ขุดตะวา