Vol. 7 No. 2 (2019): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

					View Vol. 7 No. 2 (2019): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)
Published: 2020-01-31

กองบรรณาธิการ

บทความวิจัย