การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าเปรียบเทียบซื้อสำหรับผู้บริโภคแมสทีจ

Authors

  • ขวัญใจ สุขก้อน
  • ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

Keywords:

การออกแบบเรขศิลป์, ผู้บริโภคแมสทีจ, สินค้าเปรียบเทียบซื้อ, Graphic Design, Masstige Consumer, Shopping Goods

Abstract

Graphic Design for Shopping Goods Branding to Masstig Consumers บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและหาแนวทางในการสร้างแบรนด์สินค้าเปรียบเทียบซื้อสำหรับผู้บริโภคแมสทีจ 2) หาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าเปรียบเทียบซื้อสำหรับผู้บริโภคแมสทีจการดำเนินการวิจัยใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยนำด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เข้าข่ายผู้บริโภคแมสทีจ จำนวน 400 คน ตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและแบรนด์ 15 คน ด้านการออกแบบเรขศิลป์ 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ (Percentage) แล้วทำการสรุปผลออกมาเป็นลำดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์งานวิจัยพบว่า แนวทางในการสร้างแบรนด์สำหรับผู้บริโภคแมสทีจสามารถทำได้ 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1) แบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะตน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง นำเสนอความรู้สึกถึงความมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม แนวทางที่ 2) แบรนด์ที่แสดงความมีสถานะ มีหน้ามีตาในสังคม ได้รับการยอมรับ มีสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคนทั่วไป และน่าเชื่อถือด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม แนวทางที่ 3) แบรนด์ที่มอบความรู้สึกมีระดับ และคุณภาพที่ดีเหนือแบรนด์ทั่วไป รวมทั้งเป็นแบรนด์ที่มีสถานะมีหน้ามีตา เป็นที่ยอมรับในสังคม คำสำคัญ : การออกแบบเรขศิลป์ / ผู้บริโภคแมสทีจ / สินค้าเปรียบเทียบซื้อAbstract The purpose of this research is 1) to study and find ways to communicate brand image for Masstige consumer groups 2) to find graphic design guidelines that are part of the brand building strategy for products, which targets the Masstige consumer groups. This research used quantitative research methods, by collecting data from a sample group of 400 consumers who are considered as the Masstige consumers and combined the results with the data from 15 brand experts and 15 graphic design experts. Analyzing data using statistical techniques (percentage) and then summarize the results in sequence guidelines. The results found that; there are three guidelines to create the branding for Masstige consumers; 1) The brand that has unique characteristics with a high self-confident and presenting the high value.2) The brand that shows honorable and special privileges status in society accepted as a superior brand. Also, it is reliable with its excellent features. 3) The brand that gives a high-class sense and a supreme quality on top of the other brands. As well as being a good status brand, accepted in society. Keywords: Graphic Design / Masstige Consumer / Shopping Goods

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30