แนวคิด Micro-celebrity และข้อสังเกตปรากฎการณ์ในประเทศไทย

Authors

  • ฐิศิรักน์ โปตะวณิช

Keywords:

สังคมออนไลน์, ทุนทางวัฒนธรรม, micro-celebrity, Social Media, Cultural Capital, Micro-celebrity

Abstract

The concept of Micro-celebrity and its phenomenon in Thailandบทคัดย่อ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เน้นการใช้ celebrity หรือดาราและ บุคคลมีชื่อเสียงในวงกว้างเป็นหลักในพื้นที่สื่อ แต่การเกิดขึ้นของ social media นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สื่อ ซึ่งผู้บริโภคได้หลีกหนีออกจากอิทธิพลสื่อการถูกครอบงำจากดาราและ บุคคลมีชื่อเสียงในวงกว้างแบบดั้งเดิม โดยผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์มากขึ้นจากบุคคลธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า micro-celebrity บทความนี้มีจุดประสงค์ในการอธิบายกรอบแนวคิดของ micro-celebrification หรือ การที่บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถเป็นผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ได้ (micro-celebrity) ผ่านมุมมองทฤษฏีทุนทางวัฒนธรรมของ Pierre Bourdieu (1984) ในการกำหนดกรอบแนวคิดใหม่ในการทำความเข้าใจ micro-celebrity ผ่านมุมมองว่าอะไรอยู่ภายใต้กระบวนการที่บุคคลธรรมดาทั่วไปกลายสถานะมาเป็น micro-celebrity ในสังคมออนไลน์ขึ้นมาได้ และ กระบวนการเหล่านั้นสามารถส่งผลสามารถเชื่อมโยงและสร้างอิทธิพลต่อผู้ติดตามได้อย่างไร โดยผลสรุปของบทความนี้ต้องการเสนอแนะแนวทางใหม่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อในประเทศไทยในการเผชิญการแข่งขันอย่างสูงและการอยู่รอดในยุคสื่อดิจิทัลอย่างยั่งยืน คำสำคัญ: สังคมออนไลน์ / ทุนทางวัฒนธรรม / micro-celebrityAbstract Thailand has been considered as one of the celebrity-centric country. The advent of social media causes a transition into the media landscape in which consumers are invading from traditional media sphere by as they are exposed to and influenced by normal everyday people as micro-celebrities. This paper attempts to conceptualise how ordinary person can become micro-celebrity or the process of micro-celebritication through a lens of Pierre Bourdieu’s (1984) theory of cultural capital. The use of cultural capital has shaped a new way to look at the understandings of micro-celebrities from what underlie their celebrity status and how they can relate and influence their followers. As a result, the paper gives a new implication on how Thai media companies should be acted in order to survive this competitive digital era in a sustainable way. Keywords : Social Media / Cultural Capital / Micro-celebrity

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30