แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสู่ความยั่งยืน

Authors

  • ธนพล สุขเวสโก
  • ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

Keywords:

เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ความยั่งยืน, การจัดการอุตสาหกรรม, garment, sustainable, industry management

Abstract

Guidelines to Garment Industry Management for Sustainableบทคัดย่อ อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสู่ความยั่งยืน แล้วนำมาพัฒนาเป็นแบบจำลองสมการโครงสร้าง ดำเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำรวจข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มอุตสาหกรรมตัดเย็บผ้าทอ และกลุ่มอุตสาหกรรมตัดเย็บผ้าถัก จำนวน 500 ราย ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสู่ความยั่งยืน ด้านการจัดการการตลาด ได้แก่ สำรวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้ง Hardware และ Software มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการทรัพยากร ได้แก่ จัดหาเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และด้านการจัดการผลิต ได้แก่ องค์กรมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความสำคัญต่อแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสู่ความยั่งยืนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์เท่ากับ .077 ค่าไคสแควร์สัมพันธ์เท่ากับ 1.181 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเท่ากับ .966 และค่าดัชนีราก ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .019 ผลการทดสอบสมมติฐานของแบบจำลอง พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการตลาดส่งอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านการจัดการทรัพยากร องค์ประกอบด้านการจัดการนวัตกรรมส่งอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านการจัดการตลาด และองค์ประกอบด้านการจัดการผลิตส่งอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบการจัดการนวัตกรรม และ องค์ประกอบด้านการจัดการทรัพยากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คำสำคัญ เสื้อผ้าสำเร็จรูป / ความยั่งยืน / การจัดการอุตสาหกรรมAbstract Textile industry is one of the important factors for consumers. Which has high business competition, especially the garment industry in Thailand.This study had purpose to find guidelines  to garment industry management for sustainable that the guidelines will be placing to develop a structure equation model . Quantitative and qualitative research methods were employed in this study . The quantitative data were obtained from interviewing 500 people with the owner and CEO of garment business industry , including weaving garment industry and knitting garment industry . The findings indicated that guidelines  to garment industry management for sustainable consisted of 4 aspects that marketing management would be have survey consumer needs to be supplementary information in product design.Innovation management had to take IT information technology with hardware and software for make product design. Resources management had to find new machines and new technology for matching with the production line and Manufacturing management had to quality control of product following the world standard. The hypothesis test showed that business of medium and small size with the large business size not similarly placed an importance on  guidelines  to garment industry management for sustainable with the statistical significance of this was set at .05 The analysis of the developed structure equation model showed that it was in accordance and harmony with the empirical data and passed the evaluation criteria. Its Chi-square probability level , relative Chi-square , goodness of fit index and root mean square error of approximation were .077 , 1.181 , .966 and .019 respectively. the statistical significance of this was set at .001 Keywords: garment / sustainable / industry management

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30