การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ

Authors

  • สิทธิชัย วรโชติกำจร
  • พัชราภรณ์ วรโชติกำจร

Abstract

Developing of Storage and Retrieval of Document Systemบทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำหรับงานสารบรรณ 2)ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำหรับงานสารบรรณ โดยเน้นการแก้ปัญหาในเรื่อง การควบคุมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การบำรุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การทำงานด้านงานสารบรรณมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นในการศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านขั้นตอนกระบวนการ 2) ด้านเนื้อหา 3)ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4) ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยมีสมมติฐานคือ ผู้ใช้ระบบงานสารบรรณมีความพึงพอใจในทางบวกผู้วิจัยพัฒนาระบบฯ และทำการทดสอบกับผู้ใช้ระบบงานสารบรรณของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยทำการคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินวัดความพึงพอใจ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ โดยคำนวณ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สิทธิชัย วรโชติกำจร

พัชราภรณ์ วรโชติกำจร

Downloads

Published

2018-01-01