ศักยภาพชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแก่แหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Authors

  • ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์
  • เทิดชาย ช่วยบำรุง

Keywords:

การประเมินศักยภาพชุมชน, การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว, Evaluation of community potential, Tourism marketing promotion

Abstract

Community Potential to Promote Tourism Marketing of Tourist Attractions by the Community in the Special Governed City-Pattaya and the Related Areasบทคัดย่อ วิจัยเรื่อง ศักยภาพชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวแก่แหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวแก่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยได้ทำการศึกษาในพื้นที่ ชุมชนชากแง้ว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง ( Purpose Sampling) โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้มาเที่ยวชมในชุมชนบ้านชากแง้วในวันเสาร์ โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม เป็นการประเมินศักยภาพของชุมชนด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแก่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ซึ่งผลการประเมินศักยภาพชุมชนทั้ง 6 ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับ 3.22 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้  ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา ที่ระดับ 3.65 มาก  ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ ที่ระดับ 3.50 ปานกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการส่งเสริมการขายที่ระดับ 3.09 ปานกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการขายโดยบุคคล ที่ระดับ 4.12 มาก ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการขายแบบตรงที่ระดับ 2.56 ปานกลาง และ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการตลาดบนอินเทอร์เน็ต ที่ระดับ 2.44 น้อย คำสำคัญ การประเมินศักยภาพชุมชน / การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว Abstract The objective of the research on community potential to promote tourism marketing of tourist attractions by the community in the special governed city-Pattaya and the related areas is to evaluate the community potential in marketing promotion of tourism marketing by the community in the area named Chak Ngaew Chinese market using quantitative research which has the total of 400 respondents using Purposive sampling. All of the respondents are the tourists who visited Chak Ngaew Chinese market in Thailand on Saturday. The tools used to collect data is the questionnaire. It is the evaluation about the potential of the community in promoting tourism marketing of tourist attractions by the community. The statistics used in data analysis is Descriptive statistics. The result of the evaluation in 6 areas has been found out that it has got the overall potential score at 3.22, which is considered as moderate. Each of these areas can be summarized as follows: Marketing promotion by advertising’s potential score is at 3.65, which is considered as high. Marketing promotion by publicizing’s potential score is at 3.50, which is considered as moderate. Marketing promotion by promoting sale’s potential score is at 3.09, which is considered as moderate. Marketing promotion by selling by an individual’s potential score is at 4.12, which is considered as high.  Marketing promotion by direct sale’s potential score is at 2.56, which is considered as moderate, and marketing promotion by internet marketing’s potential score is at 2.44, which is considered as little. Keywords: Evaluation of community potential / Tourism marketing promotion

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30