ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

  • ชนนี ยิ่งนิรันดร์
  • ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

Keywords:

อัตราส่วนทางการเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, Ratios, Transportation and Logistics

Abstract

Relationship of Financial Ratio to Stock Price Change of the Service Industrial Companies in Transportation and Logistics Sectors which areบทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราการหมุนเวียน  ของสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวด  ขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 17 บริษัท และนำอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทแต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบกันเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น พหุคูณ (Multiple Linear  Regression  Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 คำสำคัญ : อัตราส่วนทางการเงิน / ขนส่งและโลจิสติกส์Abstract This research aims to study the relationship of financial ratios include current ratio, net profit margin ratio, return on owner’s equity, total assets turnover ratio and debt to owner’s equity ratio to stock price change. The sample group in the study was the service industrial companies in the transportation and logistics sectors which are registered with the stock exchange of Thailand. And the financial ratios of each company are compared for 5 years from 2013-2017.The software package then used for statistical analysis such as minimum, maximum, mean and standard deviation. The analytical statistic was used to find the multiple linear regression analysis, at the 0.05 significance level. This study indicated that the financial ratios that are related to the stock price change of the service industrial companies in transportation and logistics sectors which are registered with the stock exchange of Thailand are as follows. The return on owner’s equity, which is an independent variable, related to the stock price change significantly at the 0.05 level. Keywords : Ratios / Transportation and Logistics

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30