บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Authors

  • ลฎาภา ศรีพสุดา

Keywords:

สื่อใหม่, ค่านิยม, นักศึกษามหาวิทยาลัย, new media, values, university students

Abstract

The Role of New Media in the Social Construction of Values of University Studentsบทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และศึกษาบทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 22 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีรายรับต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท ผลการวิจัยพบว่า มีจุดประสงค์การใช้สื่อใหม่เพื่อพูดคุยกับเพื่อนโดยใช้ Facebook ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีในโทรศัพท์ส่วนตัว ใช้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน การเรียน และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 100 – 399 บาท หากไม่ได้ใช้สื่อใหม่ก็ไม่มีผลใด ๆ ถ้าเพื่อน ๆ ในกลุ่มมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ยกเว้นตัวเรา นักศึกษามองว่าไม่เป็นไร ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ท่องเที่ยว หรือวาดรูป ค่านิยมการใช้สื่อใหม่กับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า สื่อใหม่เป็นสิ่งที่มาตามยุคสมัย ในด้านความรู้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล และสิ่งที่ต้องการผ่านสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ในด้านสังคม นักศึกษาสามารถใช้สื่อใหม่ในการสร้างกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบคล้ายกัน โดยสิ่งที่นักศึกษาชื่นชอบและนำเสนอทำให้มีเพื่อนและคนรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ในด้านบันเทิงและแฟชั่น นักศึกษาเห็นด้วยว่าสื่อใหม่สามารถใช้ดาวน์โหลดข้อมูล แอปพลิเคชันด้านความบันเทิงต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารด้านความบันเทิงได้โดยง่ายและรวดเร็ว คำสำคัญ : สื่อใหม่ / ค่านิยม / นักศึกษามหาวิทยาลัยAbstract This research aims to study the model of new media usage behavior and study the role of new media in the social construction of values of students at Sakon Nakhon Rajabhat University. The sample group consisted of 300 students from Sakon Nakhon Rajabhat University using convenience sampling methods. Respondents mostly are female between the ages of 20 - 22 years old, and being the fourth-year student with monthly income less than 5,000 baht. The result of the research found that the purpose of using new media is talking with friends by using the Facebook channel via smart phone connected to the internet that is available on their personal phone. It is used during free time from work, study, and the cost per month is 100 - 399 baht. Any day, they do not use the new media, there is no effect or normal. If friends in the group have a smartphone use except someone, they think that it is acceptable or nothing. Then, when there is free time, they will go to exercise, travel, or draw. The values of using new media and identity of students at Sakon Nakhon Rajabhat University found that the new media is something that comes in age. In terms of knowledge, students can search for information and what is needed through new media quickly. In a variety of social aspects, students can use new media to create a group of favorites. What students liked and presented can make more friends and acquaintances. In entertainment and fashion, students agree that new media can be used to download information, various entertainment applications quickly and keep up with entertainment news quickly and easily. Keywords: new media / values / university students

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30