การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้า OTOP ในประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP จังหวัดนครนายก

Authors

  • วีระนันท์ คำนึงวุฒิ
  • อัญชนา กลิ่นเทียน

Keywords:

สินค้า OTOP, สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์, การตลาดออนไลน์, E-commerce, เว็บไซต์สินค้า OTOP, OTOP product, Online media, Online marketing, OTOP Website

Abstract

The Development of Online Media and Marketing for OTOP Products in Thailand: A Case Study of OTOP in Nakhonnayok Provinceบทคัดย่อ งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและประเมินความพึงพอใจเพื่อพัฒนารูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์สำหรับ OTOP ประเทศไทยโดยใช้ OTOP จังหวัดนครนายก เป็นกรณีศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP และผู้บริโภคสินค้า เพื่อที่จะสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความถูกต้อง และความชัดเจนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตหรือชุมชนที่แตกต่างกัน การนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ทางวัฒธรรม วิถีชีวิต ความงดงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์และควรนำเสนอถึงคุณภาพของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมพบว่า เว็บไซต์ที่พัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 คำสำคัญ: สินค้า OTOP / สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ / การตลาดออนไลน์ / E-commerce / เว็บไซต์สินค้า OTOPAbstract This research aims to examine needs and survey satisfaction for developing online media and marketing for OTOP products in Thailand by studying OTOP in Nakhon Nayok as a case study. The research was conducted through qualitative and quantitative methods by interviewing and surveying OTOP entrepreneurs and consumers. The finding was that online media and marketing which the Nakorn Nayok OTOP entrepreneurs required was e-commerce website.  The website should contain correct and clear information about the OTOP products with information of products’ origins, as well as show the identity, culture, lifestyle, beautiful nature and tourist spots of the province.  Moreover, the OTOP entrepreneurs themselves should have knowledge about online marketing, and should emphasize on product’s quality guaranteed by standard quality assurance for building up customers ‘confidence.  For the satisfaction assessment of website developing from the collected data, the entrepreneurs satisfied with the website in overall at a high level of satisfaction average at 4.53. Keywords: OTOP product / Online media / Online marketing / E-commerce / OTOP Website

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30