การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
  • ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

Keywords:

ฐานข้อมูลวีดิทัศน์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้น, Video Databased information system,

Abstract

The Development of Information System for Storing and Retrieving Video Database in Center of Educational Media Technology Srinakharinwirot Universityบทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ ในด้านการออกแบบระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (  >  4.44, S.D. = 0.577)  และในด้านการใช้งานระบบ ( >  4.45, S.D. = 0.494) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( > 4.30, S.D. = 0.669) คำสำคัญ : ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ / ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นAbstract This research purpose to develop and find quality information systems for storing and searching video databases And to find satisfaction of teachers, staff and users of information systems for storing and searching video databases. The sample used in this study Is a user in evaluating satisfaction towards Information system for storing and searching video database for 31 people from audio-visual academics and professors and staff Acquired by means of a specific selection the tools used in the research are 1) Information system for storing and searching the video database. That has been evaluated by experts www.swutube.com 2) Quality assessment of information system for storing and searching video database for educational technology professionals 3) satisfaction evaluation form for storing information and video database search The statistics used for data analysis are percentage and average.Results of quality assessment by experts Found that the information system for storing and searching the video database In system design The quality is at a very good level ( >  4.44, SD = 0.577) and in terms of system usage ( "> 4.45, SD = 0.494) and the satisfaction assessment results from users are at a satisfactory level. Very ( > 4.30, SD = 0.669) Keywords: information system / Video Databased

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30