รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมไทย

Authors

  • ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

Keywords:

รูปแบบการจัดการการสื่อสาร, กิจการเพื่อสังคม, communication management model, social enterprise

Abstract

Communication Management Model for Creating Sustainable of Thai’s Social Enterprise บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการสื่อสารของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในไทยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคมในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลักในการดำเนินการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ตัวแทนผู้บริหารหรือผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 กิจการที่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน และสามารถสะท้อนภาพความสำเร็จทั้งในด้านของ Social Impact และ Economic Impact ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมไทยนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุจุดยืนของกิจการ ที่ต้องสะท้อนภาพความเข้าใจเชิงลึกในประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องการพัฒนา และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเชิงสังคม และพฤติกรรม/ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายของกิจการในเชิงธุรกิจ ขั้นตอนที่ 2 การให้ความสำคัญกับการวางแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมโดยในส่วนของผู้ส่งสารที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารของกิจการนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของกิจการเพื่อสังคมแล้ว ผลการวิจัยยังพบว่า ชาวบ้านหรือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนายังกลายมาเป็นอีกหนึ่งผู้ส่งสารที่สำคัญในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ สารจะเน้นการนำเสนอผลงาน / เรื่องราวของประเด็นทางสังคมที่ต้องการพัฒนา และประโยชน์/คุณค่าที่สำคัญของสินค้า/บริการที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในเชิงธุรกิจ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่เน้นการกระตุ้นความสนใจในเชิงเหตุและผลเป็นสำคัญ และในส่วนของช่องทางการสื่อสารจะให้ความสำคัญกับสื่อ 3 ประเภทหลัก คือ สื่อบุคคล สื่อองค์กรโดยเฉพาะในส่วนของสื่อดิจิทัล และ สื่อเชิงข่าว ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดประสิทธิผลของการจัดการการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการมองประสิทธิผลหรือความสำเร็จในเชิงธุรกิจเป็นสำคัญภายใต้แนวคิด “ถ้าเราอยู่ด้วยตนเองไม่ได้ แล้วเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร” คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการการสื่อสาร / กิจการเพื่อสังคมAbstract The purpose of this research was to study the communication management model for creating sustainable of Thai’s Social Enterprise by using the qualitative research methodology. This research used in-depth interview for collecting data of 20 key informants. The research result is found that the communication management model for creating sustainable of Thai’s Social Enterprise should have 3 steps: First study and identify the reasonable social problems and social needs for bringing them to be the social outcome of the enterprise. And then, value the comprehensive communication planning that are comprised of sources must be considered to the enterprise’s owner/team and success case/target who affect from the enterprise, message emphasized the benefit of core product/services, and media must be focus on personal media, organizational media, and news media. Last, define the business profit outcomes. Keywords: communication management model / social enterprise

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30