About the Journal

Focus and Scope

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

2.  การสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

3.  ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย

4.  เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

5.  ภาพยนตร์: การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

6.  การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์

7.  สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย


Peer Review Process

1. ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน กรณีที่ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จะต้องผ่านการพิจารณา 2 ใน 3 ท่าน จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. การพิจารณาใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

3. ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้เขียนบทความ

4. ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อและสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ

Publication Frequency

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

1.  เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิจารณ์ (Review Article

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการ

สื่อสาร

3.  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการ

สื่อสาร


กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ข้อตกลงเบื้องต้น

- บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ท่าน / บทความ
- บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
- บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
- บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
- บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน

กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

 

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณาธิการ

ดร.วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขานาฏกรรม

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน

(เกษียณอายุราชการ)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์อารยะ ศรีกัลยาณบุตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รักศานต์ วรรณวัฑฒวงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนารี เสือโรจน์

คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโศก ไทยจันทรารักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันต์ ปานเล่ห์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  สวัสดิสิงห์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา ชวาลกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ มณีกุล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถศาร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตร์ณัฐา ฉางชูโต

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

กองบรรณาธิการ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงศักดิ์ หมวดสง

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัน แพทยานนท์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและกองจัดการวารสาร

นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย

นางสาววิรงรอง  ว่องวิทย์

นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์

นางสาวนามมจันท์ ยอแสงรัตน์

การติดต่อกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11269 (คุณณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา)

โทรสาร (02) 259-2344

E-mail : coscijournal@gmail.com

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJo) : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpNzKdD0vpTz73ZNsTi5t3mCInsUY9Zj_kdn3xELysmCDAw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com

Sponsors

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

Journal History

หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) เทคโนโลยีสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์
2) การสื่อสาร: การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3) ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4) เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5) ภาพยนตร์: การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง
6) การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7) สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpNzKdD0vpTz73ZNsTi5t3mCInsUY9Zj_kdn3xELysmCDAw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +662-259-2343
โทรสาร +662-259-2344
Email: coscijournal@gmail.com