ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ ประเภทเครือข่ายสังคม กรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

Authors

  • Songkran Chanchalanimitr Faculty of Business Administration, Kasembundit University

Abstract

ร้านค้าประเภทเสื้อผ้าเป็นเครื่องแต่งกายเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ในการเพิ่มช่องทางในการค้าขายด้วยสื่อสังคมประเภทเครือข่ายสังคม แต่มีร้านค้าจำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องจากตลาดมีการแข่งขัน การแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดของร้านค้าซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น ในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ซื้อได้ ดังนั้นการสร้างความภักดีในกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคม ประเภทสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมยุคดิจิทัลรูปแบบการค้าและระบบเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มประชากรที่เคยใช้บริการจากร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคม Facebook ทั้งเป็นลักษณะการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้บริโภคด้าน ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานเครือข่ายสังคม Facebook ปัจจัยการนำเสนอสินค้า และปัจจัยความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าทั้ง 3 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.586, 0.578 และ 0.643 ตามลำดับ และมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.525, 0.389 และ 0.205 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29