Return to Article Details ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ ประเภทเครือข่ายสังคม กรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย Download Download PDF