ประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานระยะยาว (10 ปี) ของธนาคารไทย EFFICIENCY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THAI BANKS

Authors

  • Kaveepong Lertwachara Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
  • Aussadang Areethai

Keywords:

ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ธนาคาร

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างประสิทธิภาพและผลการดำเนินงาน ของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเริ่มจากการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร ตามแนวทางต่างๆ ทั้งวิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบ (Productivity) และแบบขอบเขต (Efficient Frontier) โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 ธนาคาร และนำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของธนาคารในปี พ.ศ. 2557-2560 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประเมินประสิทธิภาพสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในระยะยาวได้เป็นอย่างดี โดยหน่วยที่ด้อยประสิทธิภาพเหล่านั้นได้ถูกนำออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือถูกควบรวมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-11