การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

Authors

  • Chatchai Inthasang Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
  • Satiya Klinsukhon Loei Rajabhat University
  • Pornsiri Wirunphan Sisaket Rajabhat University

Keywords:

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของลูกค้า

Abstract

การศึกษานี้เป็นการตรวจสอบอิทธิพลของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 350 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการสรุปและอภิปรายผล รวมถึงทิศทางการวิจัยในอนาคตในส่วนสุดท้ายของบทความนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Chatchai Inthasang, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

Faculty of Business Administration

Satiya Klinsukhon, Loei Rajabhat University

Faculty of Management Science,

Pornsiri Wirunphan, Sisaket Rajabhat University

Faculty of Business Administration and Accounting

Downloads

Published

2019-08-28