Published: 2019-06-19

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทํานิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ช

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

ตัวอย่างนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

-

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

-

คำแนะนำสำหรับผู้ประเมินบทความ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

-

การเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม, กุลธิดา นุกูลธรรม, นันทรัตน์ เครืออินทร์

216-230

การศึกษาแหล่งพืชสมุนไพรในป่าพรุน้ำจืดของอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา

กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง, พรรณิภา วงค์ชัย, จุฬาลักษณ์ ลาเกิด

263-271

ดัชนีผู้แต่ง

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

315-316