Return to Article Details การตรวจสอบประสิทธิภาพของ DEG7–9 ฮิวริสติกเพื่อการออกแบบด้วยการประเมินต้นแบบเกม Download Download PDF